I. Pojęcia ogólne

•Regulamin – niniejszy regulamin

•Serwis – serwis internetowych "POL SOF ACADEMY PIOTR SOYKA",

działających pod adresem polsofacademy.pl

•Usługodawca – firma "POL SOF ACADEMY PIOTR SOYKA" z adresem

siedziby: ul. Kminkowa nr 18A, lok. 2, Kosakowo 81-198, NIP:

5881574234,

•Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i

korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez

Usługodawcę.

•Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami

za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy

kontaktowych dostępnych na stronie www.

II. Postanowienia ogólne

•Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz

określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy

związanych z użytkowaniem Serwisu.

•Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych

narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do

treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub

aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych

•Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy

wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie

ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych

Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za

wykorzystanie ich przez Usługobiorców.

•Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialno za sposób

wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za

wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

•Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów

umieszczonych w Serwisie.

•Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód

poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z

korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z

Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji

umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług

Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu

•Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i

dobrowolne.

•Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz

pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą

zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z

Serwisu.

•Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie

danych osobowych do celów marketingowych.

•Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:

•urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron

internetowych,

•połączenie z internetem,

•dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony

internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum

W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,

•włączoną obsługę skryptów JavaScript,

•włączoną obsługę plików Cookie

•W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz

innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy

korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad

bezpieczeństwa w sieci,

•Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub

przy użyciu oprogramowania:

•bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,

•bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera

Serwisu,

•bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach

Serwisu i konfiguracji serwera,

•podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do

bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących

wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom

lub Usługodawcy,

•podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do

bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić

lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,

•podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu

uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie

realizacji celu w jakim działa Serwis.

•W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia

incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w

pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu

szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów

wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki oraz zasady rejestracji

•Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.

•Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by

korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych

jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.

•Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.

•Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.

•Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.

•Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:

•posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

•Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na

przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w

jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji

oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.

•Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców

według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób

dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i

zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania

Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad

współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych

Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów

trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.

•Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu,

dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do

nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez

możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.

•Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:

•Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do

udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.

•Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od

Usługobiorcy hasła do wybranego konta.

•Usuwanie konta:

•Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość

samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.

•Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w

Serwisie.

•Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych

identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy

użytkownika i adresu e-mail.

V. Warunki świadczenia usługi Newsletter

•Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się

do Newslettera.

•Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.

•Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.

•Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:

•posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

•Warunki świadczenia usługi Newsletter:

•podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty

elektronicznej e-mail,

•weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez

uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,

•wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,

•Zakres usługi Newsletter:

•powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i

innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,

•powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu

(wiadomości Marketingowe),

•Wypisanie się z usługi Newsletter:

•Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość

samodzielnego wypisania się z Usługi.

•Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej

przesłanej wiadomości e-mail.

•Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego

adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

VI. Warunki komunikacji i świadczenia

pozostałych usług w Serwisie

•Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom

interakcję z Serwisem w postaci:

•Formularz kontaktowy

•Komentowania wpisów i artykułów

•Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:

•Adresu e-mail

•Telefonu kontaktowego

•W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe

Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z "Polityką Prywatności",

stanowiącą integralną część Regulaminu.

•Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:

•Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub

oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców,

osób trzecich oraz podmiotów trzecich,

•Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowych,

graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych

utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których

autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,

•Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych,

pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i

europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających

wskazane treści,

•Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów

nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego,

oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych

podobnych działań a także odnośników do stron zawierających

wskazane materiały,

•Zabrania się umieszczania w Serwisie treści merketingowych i

reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy

komercyjne strony internetowe

VII. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia

prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania

Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu

gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje

niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w

załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce

prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

•Dane zbierane automatycznie:

Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy

automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:

•Adres IP

•Typ przeglądarki

•Rozdzielczość ekranu

•Przybliżona lokalizacja

•Otwierane podstrony serwisu

•Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu

•Rodzaj systemu operacyjnego

•Adres poprzedniej podstrony

•Adres strony odsyłającej

•Język przeglądarki

•Prędkość łącza internetowego

•Dostawca usług internetowych

•Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google

Analytics:

•Płeć

•Wiek

•Zainteresowania

•Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:

•Dane związane z remarketingiem

•Dane związane z raportowaniem o wyświetlanych reklamach

Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są

anonimowe.

•Dane zbierane podczas rejestracji:

Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail

W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w

Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy

może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem

Usługobiorcy

•Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:

adres e-mail

VIII. Prawa autorskie

•Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.

•Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami

autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych

w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie

uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.

•Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania

się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie

oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem

wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook

oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich

innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w

Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą

Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.

•Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie

podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje,

bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość

wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już

nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone

w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

IX. Zmiany Regulaminu

•Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili

jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.

•Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną

do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.

•W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie

natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta

w Serwisie.

•W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z

7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających

konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.

•Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu

po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

X. Postanowienia końcowe

•Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to

obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w

Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność,

autentyczność czy wady prawne.

•Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane

w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za

zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją

Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych

automatycznych programów.

•Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji

umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez

konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z

usług Serwisu.

•Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub

częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług

lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym

Usługobiorców.

•Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez

wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

•Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w

całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez

zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez

Usługobiorców.

•Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej

podstronie pod aktualnym Regulaminem.

•We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy

kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form

kontaktu:

•Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie

•Wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@polsofacademy.pl

•Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 000-000-000

Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w

sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.