Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

1.Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem

url: polsofacademy.pl

2.Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: POL SOF

ACADEMY PIOTR SOYKA ul. Kminkowa nr 18A, lok. 2, Kosakowo 81-198

3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@polsofacademy.pl

4.Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do

danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

• Prowadzenie newslettera

• Prowadzenie systemu komentarzy

• Prowadzenie rozmów typu chat online

• Obsługa zapytań przez formularz

• Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów

• Realizacja zamówionych usług

• Prezentacja oferty lub informacji

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich

zachowaniu w następujący sposób:

• Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają

wprowadzone do systemów Operatora.

• Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.

„ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane

przez Operatora

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie

transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania,

wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i

mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2.Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja

hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania,

co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł

użytkowników.

3.Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

4.W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego

oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych

osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów

programistycznych.

3. Hosting

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora:

cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o

sposobie wykorzystania danych

1.W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane

osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z

Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.

Dotyczy to takich grup odbiorców:

• firma hostingowa na zasadzie powierzenia

• kurierzy

• operatorzy pocztowi

• operatorzy płatności

• operatorzy systemu komentarzy

• operatorzy rozwiązania typu chat online

• upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w

celu realizacji celu działania strony

• firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to

konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi

przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych

marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

• dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

• ich sprostowania,

• usunięcia,

• ograniczenia przetwarzania,

• oraz przenoszenia danych.

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania

wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu

wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez

Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie

mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych

podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i

wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi

Serwisu.

7.W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu

świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez

Administratora marketingu bezpośredniego.

8.Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów

o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren

Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane

osobowe, o ile zostaną one podane.

2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu,

adres IP).

3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą

powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika

wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia

się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji

konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia

serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo

kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu.

Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

1.Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google

Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora

tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa

bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W

zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć

reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje

wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/

ads/preferences/

2.Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie

przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może

dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego

śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych

osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem

takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

3.Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że

serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim

zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec

których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych

dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na

wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

4.Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez

tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są

anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on

jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają

wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

5.Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu

do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu

konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji

handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności

pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika

Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,

czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu

pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której

użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać

loginu i hasła;

2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki

marketingowe";

5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne”

są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym

Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub

wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony

w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka

internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w

urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać

zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia

usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików

cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub

dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre

funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu

wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem

Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z

siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter

Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w

praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia

przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych

dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji

użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić

korzystanie ze stron www

2.W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę

internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

• Edge

• Internet Explorer

• Chrome

• Safar i

• Firefox

• Opera

Urządzenia mobilne:

• Android

• Safari (iOS)

• Windows Phone