Obowiązek informacyjny RODO

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji

zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i

sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym

przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego

RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów

uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma "POL SOF

ACADEMY PIOTR SOYKA", prowadząca działalność pod adresem: ul. Kminkowa

nr 18A, lok. 2, Kosakowo 81-198, o nadanym numerze identyfikacji

podatkowej (NIP): 5881574234, świadcząca usługi drogą elektroniczną za

pośrednictwem Serwisu

Jak można skontaktować się z administratorem

danych?

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

•Adres pocztowy - POL SOF ACADEMY PIOTR SOYKA, ul. Kminkowa nr

18A, lok. 2, Kosakowo 81-198

•Adres poczty elektronicznej - kontakt@polsofacademy.pl

•Połączenie telefoniczne - +48 000-000-000

•Formularz kontaktowy - dostępny pod adresem: /kontakt

Czy Administrator powołał Inspektora Danych

Osobowych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Piotr Soyka.

Z Inspektorem można się skontaktować poprzez:

•mailowo pisząc na adres e-mail: iodo@polsofacademy.pl,

•telefonicznie pod numerem: +48 000-000-000,

•lub pisemnie pisząc na adres ul. Kminkowa nr 18A, lok. 2, Kosakowo 81-

198.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich

źródła?

Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:

•od osób, których dane dotyczą

•w przypadku rejestracji przy użyciu portali społecznościowych, za

wyrażoną świadomą zgodą tych osób, z tych portali społecznościowych

•z innych źródeł niż od osób, których dane dotyczą:

- szkolenia realizowane przez właściciela serwisu

- inne

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas

danych osobowych?

W serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie

przez osoby, których dotyczą

(Np. imię i nazwisko, login, adres e-mail, telefon, adres IP, itp.)

Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w Polityce

Prywatności.

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w

jednym z następujących celów:

•Realizacji usług elektronicznych:

•Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i

funkcjonalności z nim związanych

•Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści

reklamowych)

•Usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez

konieczności rejestrowania się

•Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z

Serwisem oraz ochrony danych

•Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Jakie są podstawy prawne przetwarzania

danych?

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

•Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych)

•art. 6 ust. 1 lit. a

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

•art. 6 ust. 1 lit. b

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną

jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

•art. 6 ust. 1 lit. f

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub

przez stronę trzecią

•Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.

2018 poz. 1000)

•Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr

171 poz. 1800)

•Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

Jaki jest prawnie uzasadniony interes

realizowany przez Administratora?

•W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed

roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony

interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw,

w tym między innymi;

•W celu oceny ryzyka potencjalnych klientów

•W celu oceny planowanych kampanii marketingowych

•W celu realizacji marketingu bezpośredniego

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez

okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu przez

Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od

chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego

konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego

interesu realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu.

W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu

żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w

przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu

przez osobę, której dane dotyczą.

Kto jest odbiorcą danych w tym danych

osobowych?

Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator.

Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom,

realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności

Serwisu.

Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi:

•Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla

Administratora

•Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera

•Firmy serwisowe i wsparcia IT dokonujące konserwacji lub

odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury IT

•Firmy pośredniczące w płatnościach on-line za towaru lub usługi

oferowane w ramach Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji

zakupu w Serwisie)

•Firmy odpowiedzialne za prowadzenie księgowości Administratora (w

przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)

•Firmy odpowiedzialne za dostarczanie produktów fizycznych do

Użytkownika (usługi pocztowe / kurierskie w przypadku dokonywania

transakcji zakupu w Serwisie)

Czy Państwa dane osobowe będą

przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że

zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np.

wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla

każdej osoby odwiedzającej serwis.

Czy dane osobowe będą podstawą

zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego

podejmowania decyzji (profilowania).

Jakie mają Państwo prawa związane z

przetwarzaniem danych osobowych?

•Prawo dostępu do danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych

osobowych, realizowane za pośrednictwem panelu użytkownika

dostępnego po zalogowaniu i narzędzi umożliwiających dostęp do konta

w przypadku zapomnianego hasła.

•Prawo do sprostowania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora

niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe

lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane

za pośrednictwem panelu użytkownika dostępnego po zalogowaniu i

narzędzi umożliwiających dostęp do konta w przypadku zapomnianego

hasła.

•Prawo do usunięcia danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora

niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie

złożone do Administratora.

W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na

anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego

usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika

umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.

•Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych

osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in.

kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na

żądanie złożone do Administratora

•Prawo do przenoszenia danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych

osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym,

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu

maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora

•Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art.

21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora

•Prawo wniesienia skargi

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.