§1

Postanowienia Wstępne

1. Organizacją szkoleń POL SOF ACADEMY, dostępnych w serwisie internetowym pod adresem

polsofacademy.pl, prowadzonym przez PIOTR SOYKA, prowadzącego działalność gospodarczą

pod firmą POL SOF ACADEMY PIOTR SOYKA, z siedzibą ul. Kminkowa nr 18A, lok. 2,

Kosakowo 81-198 wpisaną do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez

ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5881574234 , REGON 381344508

§2

Warunki ogólne szkoleń

1. W szkoleniach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Przystępując do szkoleń uczestnik oświadcza iż nie posiada żadnych przeciwwskazań

zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu.

3. Uczestnik jest zobowiązany do okazania dowodu osobistego lub paszportu w celu potwierdzenia

swojej tożsamości oraz korzystania z obiektów szkoleniowych, np. strzelnicy.

4. Uczestnik zobowiązany jest do wpisania się do rejestru pobytu na strzelnicy.

§3 Warunki płatności

1. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do wniesienia opłaty za uczestnictwo w terminie oraz

kwocie określonej na stronie wybranego programu szkoleniowego.

2. W przypadku braku własnej broni oraz amunicji, uczestnik zobowiązany jest do wybrania

stosownego programu szkoleniowego oraz wniesienia opłaty za udostępnienie przez organizatora

broni i amunicji w ilości potrzebnej do realizacji wybranego programu szkoleniowego.

3. W przypadku zgłoszenia braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu istnieje możliwość zwrotu

należności za niewykorzystane szkolenie.

4. Podpunkty 1-3 nie mają zastosowania w przypadku Voucherów szkoleniowych.

5. Vouchery szkoleniowe nie podlegają zwrotom.

6. W przypadku rezygnacji przez osobę obdarowaną z Vouchera istnieje możliwość przekazania

go dowolnie wybranej osobie spełniającej wymagania danego programu szkoleniowego. O fakcie

tym należy powiadomić Organizatora.

7. Voucher szkoleniowy uznaje się za wykorzystany w momencie zapisu na wybrany program

szkoleniowy oraz termin szkolenia w serwisie polsofacademy.pl lub po upływie terminu ważności

vouchera.